Как може да опазим чистотата на въздуха?

Въздействия на замърсения въздух и как да го опазим?

Отрицателните въздействия на замърсения въздух са причина на въпросите за опазването на неговата чистота и като цяло на околната среда да се отделя голямо внимание. Понастоящем в световната практика са се утвърдили някои основни мероприятия за опазване чистотата на въздуха, и те са:
 

A. Законодателна охрана. 

У нас опазването чистотата на въздуха се регламентира със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Последния определя задължението на предприятията да прилагат такава технология на производство, при която да се отделят най-малко количества вредни вещества или не повече, отколкото се допуска от утвърдените норми, при превишаването на които се предвиждат налагане на строги санкции.


Б. Норми за емисиите.

Въвеждане на норми за емисиите , с което се постига концентрацият до регламентираните такива.

В. Пречистване на отпадъчните газове. 

Към тях спадат:
 • Съоръжения за сухо механично пречистване (мултициклони);
 • Съоражения за мокро пречистване (скрубери);
 • Филтруващи системи от тъкани и електрифилтри
 • Системи за електрическо утаявне -напр. монтиране на катализатори в автомобилите;
 • Въвеждане на малкоотпадъчни и безотпадъчни технологии, при които отпадъчните газове се оползотворяват още в самото производство.

Г. Планировъчни мероприятия. Включват:

 • Изграждане на предприятията в подветрената страна на най-близко намиращите се селища и жилищни райони, които да се отделят от тях чрез хигиенно-защитни зони;
 • Изнасяне им извън населените места;
 • Озеленяване на жилищните райони, което води до намаляване запрашеността на въздуха;
 • Създаване на транспортни артерии, които да осигуряват разсъсредоточаване на моторните превозни средства от определени райони или улици;
 • Изграждане на високи комини на предприятията, които да изхвърлят отпадъчните газове на голяма височина. Това способства за тяхното разсейване намаляване на концентрацията им, когато достигнат до земната повърхност.
  ----------------------------------

Причини и последствия от замърсяването на атмосферния въздух.

Индустриализация и замърсяване.

Има ли връзка между ускореното развитие на промишлеността, енергетиката и транспорта, широката химизация на селското стопанство и замърсяването на атмосферния въздух? Това е един от сериозните проблеми за решаване с цел преминаване към по-устойчиво развитие на околната среда.

Поради употребата на горива в атмосферния въздух ежегодно се изхвърлят около 250 млн.тона пепел и сажди, 125 млн.тона серен диоксид, 93 млн. тона сероводород, 23 млрд. тона въглероден диоксид, 600 млн.тона азотни окиси и много други. 
 

Замърсяване на въздуха от автомобилите.

Само движещите се автомобили в света изхвърлят за една година повече от 200 млн.тона въглеродни окиси и 50 млн.тона въглеводороди. Това води до повишаване концентрацията на въглероден диоксид СО2, изпълняващ една от най-важните функции - задържа топлинното излъчване от нагрятата от слънцето земна повърхност.

Увеличаване на СО2 и парников ефект.

Проучванията показват, че увеличената концентрация на СО2 е предизвикала повишаване на средната глобална температура с 0,5 градуса през 2000 г. в сравнение с 1970 г. Увеличаващото му се количество е причина за намаленото топлинно излъчване от земната повърхност в околната среда. 

Явлението се нарича "парников ефект". Като последица от замърсяването на въздуха климатът на планетата се затопля и причинява стопяване на полярните ледници и повишаване нивото на Световния океан.

Изгаряне на кислорода и кислороден глад.

Във връзка с развитието на цивилизацията и бързия растеж на всички видове промишленост, допълнителния разход на кислород от атмосферата - главно при изгаряне на горива, достига огромни размери.

Ако в бъдеще годишното потребление на свободен кислород нарасне с 10% за 100 години неговото количество ще намалее до такава степен, че то ще достигне до критичната концентрация в атмосферата. 

Тогава човечеството ще се изправи пред проблема за т.нар. "кислороден глад". Учените достигат до извода, че увеличаването на кислород средно за всички видове горива в границите на 10% е напълно реална.
-----------------------------------