Как може да опазим чистотата на въздуха?

Въздействия на замърсения въздух и как да го опазим?

Отрицателните въздействия на замърсения въздух са причина на въпросите за опазването на неговата чистота и като цяло на околната среда да се отделя голямо внимание. Понастоящем в световната практика са се утвърдили някои основни мероприятия за опазване чистотата на въздуха, и те са:
 

A. Законодателна охрана. 

У нас опазването чистотата на въздуха се регламентира със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Последния определя задължението на предприятията да прилагат такава технология на производство, при която да се отделят най-малко количества вредни вещества или не повече, отколкото се допуска от утвърдените норми, при превишаването на които се предвиждат налагане на строги санкции.


Б. Норми за емисиите.

Въвеждане на норми за емисиите , с което се постига концентрацият до регламентираните такива.

В. Пречистване на отпадъчните газове. 

Към тях спадат:
 • Съоръжения за сухо механично пречистване (мултициклони);
 • Съоражения за мокро пречистване (скрубери);
 • Филтруващи системи от тъкани и електрифилтри
 • Системи за електрическо утаявне -напр. монтиране на катализатори в автомобилите;
 • Въвеждане на малкоотпадъчни и безотпадъчни технологии, при които отпадъчните газове се оползотворяват още в самото производство.

Г. Планировъчни мероприятия. Включват:

 • Изграждане на предприятията в подветрената страна на най-близко намиращите се селища и жилищни райони, които да се отделят от тях чрез хигиенно-защитни зони;
 • Изнасяне им извън населените места;
 • Озеленяване на жилищните райони, което води до намаляване запрашеността на въздуха;
 • Създаване на транспортни артерии, които да осигуряват разсъсредоточаване на моторните превозни средства от определени райони или улици;
 • Изграждане на високи комини на предприятията, които да изхвърлят отпадъчните газове на голяма височина. Това способства за тяхното разсейване намаляване на концентрацията им, когато достигнат до земната повърхност.
  ----------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.