Какво знаем за въглеродния диоксид СО2 и за какво се използва той?

Място на въглеродния двуокис в околната среда.

Въглеродния диоксид е съставна част от атмосферния въздух и има изключително значение за баланса на околната среда и живота върху планетата. Представлява по-тежък от въздуха безцветен газ, с леко възкисели миризма и вкус. При стайна температура, при налягане около 6 MPa (мегапаскала) се втечнява.

Съхранява се в черно боядисани стоманени бутилки. Рязкото разширяване на газа, което съпътства бързото отваряне на вентила на бутилката, води до значителното му охлаждане и дори до замръзването му до бяла, снегоподобна маса. Това е т.нар. „сух лед”.

Използване на "сух лед" - замръзен въглероден диоксид.

Сухия лед се използва в лабораторната практика за работа при умерено ниски температури и поддържане на постоянни температурни условия. CO2 не поддържа горенето на повечето горива. Активни метали, като например магнезий, горят в атмосферата на CO2.

Малки количества оксид, разтворени в кръвта, възбуждат работата на дихателния център. Затова едно минимално количество от този газ трябва да присъства във въздуха за дишане. По-големи количества обаче действат задушаващо, тъй като намаляват относителната концентрация на кислорода.

Въглеродния диоксид се използва в противопожарната техника, тъй като е по-тежък от въздуха и не поддържа горенето. Той покрива горящите материали и ги изолира от околния въздух. За разлика от водната струя, той не застрашава и с разтваряне и необратимо увреждане материалите, които спасява от огъня.

Пожарогасителите с CO2 обикновено представляват стоманени бутилки, в които газът е под налягане и изтича под формата на „сух лед”. Въглеродния диоксид се използва за приготвянето на газирани напитки - газът, който "напъва" да излезе при отварянето на една газирана напитка.

Напоследък количеството на CO2 в околната среда нараства. 

Поради своята значителна плътност този газ се натрупва в по-ниските й слоеве и пречи на свободния топлообмен на Земята с космическото пространство. Това е т.нар. „парников ефект”. В резултат температурата на Земята бавно се повишава. Това има фатално значение за екологичното равновесие. Повишаването на температурата застрашава със стопяване на основни ледникови маси, локализирани около полюсите.

Водите на Световния океан се увеличават и нивото му се покачва. Обширни сухоземни територии ще бъдат потопени. Въглеродния диоксид е един от парниковите газове, регулирани от Протокола от Киото, а останалите са:
 • метан,
 • диазотен оксид,
 • флуоровъглеводороди,
 • перфлуорвъглеводороди и
 • серен хексафлуорид.

Източници на емисии на въглероден диоксид са:

 • горивни инсталации,
 • рафинерии,
 • коксови пещи,
 • от инсталации за производство на
 • стъкло,
 • чугун,
 • стомана,
 • хартия,
 • керамични изделия и др.

Като източници на емисии на парникови газове, тези и други инсталации участват в Схемата за търговия с парникови газове.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.