Колко е важно опазването на околната среда?

Защо е проблем опазването на околната среда?

В съвременните условия на научно-техническа революция, когато човекът все по-активно се намесва в природните процеси, опазването на околната среда се превръща в един от най-острите и актуални проблеми. Това е така, защото този проблем има сериозни последствия за човечеството и бъдещите поколения, които освен регионален имат и глобален характер. 

В нашето съвремие в много страни и райони, и oсобено в промишлените зони, замърсяването на околнaта среда оказва изключително въздействие върху здравето, а оттам и върху продължителността на живот на хората. Това е една от причините борбата срещу замърсяването и безконтролното и хищническо използване на природните ресурси днес да стане глобален социален проблем, който вълнува цялото човечество. 
 

Парников ефект.

Например замърсяването на атмосферния въздух вследствие от натрупване на въглероден диоксид, чиято концентрация неимоверно расте. Това поставя въпросът за опасността от явлението „парников ефект”, водещ до глобални измененията в климата на планетата.

Последния има сериозни отрицателни последствия по отношение на озоновия слой в стратосферата, играещ изключително важна роля срещу пагубното влияние върху живите организми на част от лъчите от ултравиолетовия спектър на Слънцето.


Замърсяване на водите.

Сериозни са опасенията на учените и от замърсяването на водите в Световния океан с нефт, което нарушава морските екосистеми и оказва влияние върху газовия обмен между атмосферата и океаните.

Все повече хората си задават въпроса какви са възможните пътища за използване и преобразуване на природата в интерес на цялото човечество, как ще се ликвидират негативните промени и отрицателните явления, свързани с нейното унищожаването.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.