Какво трябва да разбираме под понятията емисия?

Какво е емисия?

От гледна точка на околна среда емисията се разглежда като пряко или непряко изпускане на вредни вещества (замърсители) , вибрации, топлинни лъчения или шумове в атмосферния въздух, водите или почвите в рамките на дадена инсталация. Точката или повърхността, откъдето се осъществява изпускането, се нарича източник (емитент).

Емисията се определя като маса на даден замърсител за един кубически метър изпускан газ или като дебит на изпусканото вещество (емисионен дебит) при нормални условия и се измерва:
 • - в mg замърсяване за m³ димен газ, отпадъчен въздух или отпадъчна пара (mg/ m³) или в обемни %, т.е. като концентрация;
 • - в g или kg замърсяване за час (g/h или kg/h), т.е в количество веществата, изпуснати от даден източник за единица време.

Какво е имисия?

Всяка емисия има като последица имисия – образуваната концентрация на отделяните в околната среда вещества в непосредствена близост до обекта, върху който те въздействат – до 1,5 м височина над земната повърхност или над горните части на растенията или до 1,5 м отдалеченост от сградите и съоръженията.

Емисията се измерва:

 • - общо в mg (милиграм) респ. μg (микрограм) замърсяване за m³ (mg/ m³, μg/ m³);
 • - при прахове – в брой на праховите частици в сm³ (N/ сm³);
 • - в mg или g прах в m³ (mg/ m³, g/ m³);
 • - в g прах, утаен върху 1 m² повърхност за определен интервал от време (g/ m²).
 • - при газообразни примеси и в части от милион ppm (parts per million); респ.:
 • - в сm³ газообразен примес за m³ (сm³/ m³);
 • - в части от билиона ppb (parts per billion);
Под m³ следва да се разбира 1 m³ въздух.

По-удобно е съдържанието на газообразните замърсители да се изразява в обемни отношения, тъй като в този случай не е необходимо да се има предвид моментното състояние на температурата и налягането на въздуха, докато отношението mg/ m³ е променливо и следва да се приведе към нормални условия.

"Въздух при нормални условия" е приведеният към налягане 1013 хектопаскала и температура нула или двадесет градуса по Целзий в зависимост от нормативно установените изисквания след корекция за съдържание на влага.

Измерване на течни и твърди замърсяващи вещества.

За течните и твърдите замърсяващи вещества представянето на концентрацията им в обемни единици няма смисъл, тъй като токсичното действие зависи от масата, а не от обема на веществата. При необходимост от преизчисляване на двата показателя може да се използват следните формули (обемът в тях е приведен към нормални условия):
 • ppm = mg/m³ * ( моларен обем / молекулна маса )
 • mg/m³ = ppm * (молекулна маса / моларен обем )
Моларният обем на газовете се приема за 22,40.

Обемът V на даден газ при определена температура tºС и налягане P mm Hg се преизчислява в обем при нормални условия V0 като се използва законът на Бойл – Мариот – Гей –Люсак:

V0 = V*P / P0(1+ɑt), където
 • P0 е нормалното налягане, 760 mm Hg;
 • ɑ - коефициентът на обемно разширение.

При емисионни измервания обикновено температурата на и атмосферното налягане не се вземат предвид, а се дава „ефективният” обем въздух, взет за изследването. При емисионни измервания резултатите се привеждат към нормални условия, а най-често те се пресмятат по отношение на сухия отпадъчен газ. Такъв подход е необходим, тъй като при висока температура отпадъчните или димните газове променят силно обема си.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.