Какво разбираме под oколна среда?

Понятие за околна среда.

"Околна среда" е комплекс от естествени и антропогенни фактори и компоненти, които се намират в състояние на взаимна зависимост и влияят върху екологичното равновесие и качеството на живота, здравето на хората, културното и историческото наследство (Закона за опазване на околната среда).

Околната среда и нейните компоненти: 

  • почви, 
  • води, 
  • атмосферен въздух, 
  • растителна покривка,
  • животински свят.
Всичко това е естественото обкръжение на човека, основата за неговия живот и стопанското му благополучие. Това е един от най - ценните национални активи и всички ще имаме полза ако я защитим и опазим. Това е от голямо значение за създаване на оптимални условия за опазване здравето на хората.

В този сайт се прави преглед на:

  • Околната среда като комплекс от фактори и компоненти;
  • Източниците на замърсяване;
  • Неблагоприятните въздействия;
  • Мероприятията за опазването й, вкл. и на нейните компоненти.

Информацията в сайта насочва вниманието обикновените граждани, бизнеса, проектантски организации, неправителствени организации, учащи се, контролните органи и др., т.е. към всички лица, които са заинтересовани и желаят да съдействат за възстановяване и подобряване на обкръжаващата ни среда.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.