Кога говорим за наличие на вредни вещества в околната среда?

Какво е вредно вещество?

"Вредно вещество (замърсител)" е всяко вещество, въведено пряко или косвено от човека, което е в състояние да окаже вредно въздействие върху здравето на населението и / или околната среда. (Закон за чистотата на атмосферния въздух).

През последните години този проблем толкова актуален , че едва ли има човек, който не е чувал кои са основните му замърсители на въздуха – серни, азотни и въглеродни окиси, фини прахови частици, озон, летливи органични съединения, флуорни, флуорни и ванадиеви съединения и др.

Но за да добием по - ясна представа, нека да разгледаме степента на утежняване на атмосферния въздух с вредни вещества:

1. Вредни вещества - като продукти от горивни процеси:

Основните вредни компоненти на димните газове са серните окиси (SOx), които са предимно под формата на серен диоксид SO2. Количеството на сярата, съдържаща се в горивото, което се отделя с димните газове под формата на SO2, нараства, ако съдържанието на сяра във въглищата е по-високо.

Относително ниска емисия на SO2 - обикновено 50 mg/m³ се постига при изгарянето на земен газ. Предварителното обезсеряване на земния газ се провежда, за да се предотврати корозията на транспортните тръбопроводи. Замяната на твърдото гориво макар и да намалява замърсяването със серен двуокис, при употребата на течно гориво се отделят много повече сажди и миришещи вещества.

Най-минимално е обременяването на околната среда при производството на енергия чрез използване на природен газ. Общо около 45% от отделящите се азотни окиси (NOx) се образуват при изгарянето на различни видове горива при висока температура (над 1000 º С) и излишък на кислород. Концентрацията им в димните газове е от порядъка на 0,01 g/m³ (грам на кубичен метър).

Последната се изменя в широки граници и зависи главно от параметрите на горивния процес и в по-малка степен от състава на горивото. Тя е по-ниска за малките и по-висока за големите инсталации. Твърдите горива съдържат хлорни и флуорни съединения, които при изгаряне на въглищата частично се превръщат съответно в хлороводород (HCl, солна киселина) и флуороводород (HF).

При високо съдържание на влага и висока температура на горенето хлоридите се разлагат почти напълно до HCl. Над 80% от флуора, влизащ в състава на черните, и около 30% от флуора в кафявите въглища се емитира при изгарянето на въглища под формата на HF.

Котелните горива съдържат токсични ванадиеви съединения, които оказват влияние върху дихателните пътища, като затрудняват дишането. Количеството на отделяните газове при изгарянето на различни видове горива се различават в стойностите си в зависимост от състава на горивото и от начина на изгарянето.

2. Вредни вещества - като продукти от транспортните средства са главно:

Въглероден окис (СО) – особено са високи неговите концентрации в отпадъчните газове на бензиновите двигатели. Той е продукт на непълно изгаряне. Въглеродния окис е извънредно токсичен газ даже при големи разреждания. Продължителното престояване в атмосфера с концентрация на СО 0,05 об.% е смъртоносно, а концентрация на СО 12,5 – 25 mg/m³ води до превръщане на 4% от хемоглобина на кръвта в карбоксихемоглобин.

Концентрациите на СО, които се създават по пътищата, са средно 12,5 – 25 mg/m³, като за кратко време те може да станат 10 пъти по-високи.  Субективни оплаквания от главоболие и умора са причина за възникване на транспортни произшествия. Поради това шофьорите трябва да избягват пушенето в колите.

На този вид транспорт се дължат близо 45% от азотни окиси – NO, NO2, N2O3, N2O4. При кратковременно вдишване на 2 до 4 mg/m³ NO2 се забелязват смущения във функциите на белите дробове. За асматиците затруднения при дишането започват още при концентрация на NO2 - 0,2 mg/m³. Концентрации на NO2 от порядъка 0,02 – 0,03 mg/m³ не са изключения за много градове.
  • Серни окиси и аерозоли – емисията им при бензиновите двигатели е само 1 – 2 % и следователно може да се пренебрегне.
  • Алдехиди – 50 % от алдехидите в отпадъчните газове на се падат на формалдехида. Алдехидите дразнят лигавиците при концентрация над 1 ppm (части от милион - parts per million). Двигателите с вътрешно горене отделят газове със съдържание на алдехиди между 10 и 300 ppm.
  • Полициклични ароматни въглеводороди – съдържат се в малко количество в резултат на непълно изгаряне. Ето защо вероятността да се предизвикат туморни заболявания от тях не е много голяма.
Дизеловите двигатели пък изпускат повече сажди в сравнение с бензиновите. По-голямо е при тях количеството на отделяните серни окиси.
  • Фините прахови частици - образуват се в резултат на механичното изтриване на автомобилните гуми (средно 3,3 g за 1 kg гориво), на асфалтово пътно покритие (с около 1 mm за година при нормални и 5 - 14 mm за година при гуми, снабдени с шипове).

3. Вредни вещества - като продукти от промишлеността:


При преработване на рудите, както и при различните процеси на металообработването се отделят вредни газове (най-вече въглероден окис, серен диоксид, хлорни и флуорни съединения), а също и прахообразни вещества, съдържащи и метали - олово, мед, берилии, манган, живак, цинк и кадмий. Към тази група се отнасят останалите 10% от азотните окиси (NOx).

Прахът от заводите на цветната металургия има високо съдържания на метали. В повечето случаи той се улавя и влага отново в производството. Отлагания на твърди вещества в брикетните фабрики има главно в сушилните инсталации. Увеличеният прах се улавя в електрофилтри, като съдържанието на прах в отпадъчните газове не трябва да превишава 150 mg/m³.

Характерно за нефтопреработващите заводи е отделяне на въглеводороди и други летливи органични съединения. Последните се отделят предимно от резервоари, цистерни, вентили, уплътнения на валове и др.

Прах се отделя от тръбните пещи при производството на цимент, от които се отделят отпадъчните газове, съдържащи предимно смляна изходна суровина, а не цимент, както понякога грешно се мисли. Освен прах пещните газове съдържат и азот , въглероден диоксид, кислород, водни пари, както и малко серен диоксид.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.